جداول مقایسه ای انواع دیوار

اطلاعات بدست آمده از سایر شرکت های تولید کننده محصولات ساختمانی سنتی، نیمه صنعتی و صنعتی، از نظر سرعت اجرای یک متر مربع دیوار، وزن دیوار تمام شده در هر متر مربع (پیرامونی و داخلی)،و پلاسترهای مورد نیاز هر نوع دیوار مقایسه ای بعمل آید. بدیهی است انتخاب محصول برای هر پروژه بر اساس حساسیت آن پروژه به موضوعیخاص مانند کیفیت بایسته یرای سازه، وزن سازه، سرعت اتمام پروژه، و یا محدودیت بودجه می باشد و این مهم باید برای هر مورد بطور جداگانه مورد بررسی گردد. با این وجود، برای غالب مهندسان و مجریان امر، محصولاتی با میانگین مثبت و بهینه، نسبت به سایر مصالح مورد توجه می باشد.