استاندارد ها و گواهینامه ها

استاندارد ها و کواهینامه ها

مدارک ایــزی وال

گواهی نامه ثبت اختراع پانل کامپوزیت معدنی

مدارک ایــزی وال

ثبت نشان تجاری ایزی وال برای پانل کامپوزیت معدنی

مدارک ایــزی وال

جواز تاسیس از وزارت صنایع و معادن (BHRC)

مدارک ایــزی وال

تاییده سازمان مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

مدارک ایــزی وال

حضور در موزه محصولات نوین طراحی شده ایتالیا MOOD

مدارک ایــزی وال

حضور در موزه محصولات نوین طراحی شده ایتالیا MOOD

مدارک ایــزی وال

Prosperity Of Sustaining Economy

مدارک ایــزی وال

صنعتی سازی ساختمان

مدارک ایــزی وال

تقدیر در سومین جشنواره علمی شهید چمران