آزمایشات و تقدیر نامه ها

آزمایشات

مدارک ایــزی وال

نتیجه آزمون جذب آب بر اساس آزمایشات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

مدارک ایــزی وال

آزمایش ضریب انتقال حرارت طبق تاییده مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

مدارک ایــزی وال

آزمایش ضریب انتقال حرارت طبق تاییده مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

مدارک ایــزی وال

آزمایش بارگذاری ضربه جسم نرم توسط سازمان مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

مدارک ایــزی وال

آزمایش مقاومت در برابر صدا (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن)

مدارک ایــزی وال

آزمایش کشش توسط دانشگاه صنعتی شریف

مدارک ایــزی وال

آزمایش بُرش بر قطعه توسط دانشگاه صنعتی شریف

مدارک ایــزی وال

آزمایش فشار توسط دانشگاه صنعتی شریف

مدارک ایــزی وال

آزمایش فشار 2 توسط دانشگاه صنعتی شریف

مدارک ایــزی وال

آزمایش تحمل فشار توسط دانشگاه صنعتی شریف

مدارک ایــزی وال

آزمایش بارگذاری محوری فشاری